Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

 

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa. Keskeisimmät muutokset liittyvät määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiin, koeaikaan ja työnantajan takaisinottovelvollisuuteen.

 

Määräaikainen työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa

 

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

 

Työsopimus voidaan siis tehdä vuodesta 2017 lähtien määräaikaisena sillä perusteella, että palkattava henkilö on työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen perusteella ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Alle kahden viikon pituinen työsuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhtäjaksoisuutta.

 

Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Työnantaja ja työntekijä voivat tehdä kolme määräaikaista sopimusta ilman perusteltua syytä, kunhan niiden yhteenlaskettu kesto on enintään vuosi. 

 

Koeaika

 

Voimassa olevan työsopimuslain mukaan työsuhteen alussa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta, jonka kuluessa sopimus voidaan molemmin puolin purkaa työsopimuslaissa säädetyistä perusteista riippumatta. Mikäli työnantaja järjestää työntekijälle erityisen yli neljän kuukauden yhtäjaksoisen työhön liittyvän koulutuksen voidaan koeaika nykyisin sopia kuuden kuukauden pituiseksi.

 

Vuodenvaihteen jälkeen koeaika voidaan sopia kuuden kuukauden pituiseksi. Työsopimuslaista poistetaan samalla mahdollisuus sopia koeaika pidemmäksi erityisen työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Työnantaja voi vastaisuudessa pidentää koeaikaa, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia ollut poissa työstä. Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Kalenteripäiviä laskettaessa huomioidaan kaikki työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoon sisältyvät kalenteripäivät ml. vapaapäivät. Vaikka työntekijä olisi työkyvytön tai perhevapaalla ei sellaisia päiviä huomioida, joina työntekijä on ollut työkyvyttömyydestään tai perhevapaastaan huolimatta töissä.

 

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

 

Työsopimuslaissa säädetään siitä, että työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Takaisinottovelvollisuus ei ulotu työntekijöihin, joiden työsopimus on päättynyt määräaikaisen työsopimuksen määräajan päättymisen, koeaikapurun tai henkilökohtaisen irtisanomisperusteen johdosta.

 

Takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee ensi vuodesta lähtien neljään kuukauteen. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta, on takaisinottovelvollisuuden kesto kuitenkin kuusi kuukautta.

 

 

Kimmo Kariola

asianajaja, Lahti