Työeläke - yleistä

Suomen työeläkejärjestelmää uudistettiin vuoden 2005 alusta. Uudistuksen jälkeen eläkkeen määrä riippuu työuran aikaisten vuotuisten työansioiden yhteismäärästä. Tässä tekstissä kerrotaan lyhyesti perusperiaatteet yksityisen puolen eläkevakuutettujen eläketurvasta. Julkisella puolella työskenteleviä koskevat säännökset ovat hieman erilaiset ja niistä löytyy tietoja mm. Kunnallisen eläkelaitoksen ja Valtion työmarkkinalaitoksen sivuilta.

Lakisääteinen työeläkevakuutus antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, perheen huoltajan kuoleman ja ikääntyvän henkilön työttömyyden varalta.

Työeläketurvan järjestäminen

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää työntekijöilleen eläketurva. Vakuutetun alasta tai työsuhteen kestosta riippumatta kaikki yksityisen sektorin työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan. Merimiesten eläkkeen kertymisestä säädetään Merimieseläkelaissa (MEL). Yrittäjä järjestää ja kustantaa eläketurvansa itse. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 ikävuoden täyttymistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Työeläkkeen ansaitseminen ja määrä

Työeläkettä kertyy kunakin vuonna ansaittujen palkkojen perusteella. Eläkettä karttuu 18 vuoden iästä 68 vuoden iän täyttymiseen asti. Eläkettä karttuu tietyn karttumisprosentin mukaan riippuen vakuutetun iästä. Eläkejärjestelmässä ei ole määrällistä kattoa, vaan kaikki työ 68 iän täyttymiseen asti kerryttää eläkettä.

Ikä                     Karttumisprosentti
18-52                 1,5 %
53-62                 1,9 %
63-67                 4,5 %

 

Milloin henkilö ei saa palkkaa, mutta hänelle maksetaan jotakin ansiosidonnaista sosiaalietuutta, työeläkettä ansaitaan tietty prosentti etuuden perusteena olevan ansion perusteella riippuen sosiaaliedusta. Seuraavassa luettona eri etuuslajien mukaiset kertymisprosentit.

 • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet,  117%
 • työttömyyspäiväraha, 75 %
 • sairaus- ja tapaturmapäivärahan 65 %
 • vuorotteluvapaa, 55 %

Palkattomien aikojen eläkekarttumaa laskettaessa karttumisprosentti on aina 1,5 % vuodessa.

Tuleva aika

Tulevan ajan säännökset koskevat työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Näissä tapauksissa ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle jäävälle lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi tietyin edellytyksin myös ns. tuleva aika eli vanhuuseläkeikään jäljellä oleva aika. Tuleva aika lasketaan 1,5 % vuotuista karttumaa noudattaen. Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Jos eläkkeenhakijalla ei ole työansioita tarkasteluaikana, hänen tulevan ajan eläkkeensä määrä on nolla.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman valinnan mukaan 63-68 vuotiaana. Eläkkeen määrä on eläkkeellesiirtymiseen mennessä ansaittu eläke.

 

Halutessaan työntekijä voi jäädä myös varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Tällöin karttunutta eläkettä pienennetään pysyvästi. Vähennys on 0,6 % jokaista varhennuskuukautta kohti. Varhennusvähennys on siten suurimmillaan 7,2 %. Tämä eläkelaji on jäämässä pois ja viimeiset varhennetut vanhuuseläkkeen myönnetään vuoden 2014 aikana. Viimeinen ikäluokka, joka voi saada varhennetun vanhuuseläkeen on 1951 vuonna syntyneet.

 

Eläkkeelle jäämistä voi myös lykätä yli 68 ikävuoden. Tämä edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Tällöin eläkettä korotetaan 0,4 % jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

 

Työntekijä voi siis halutessaan jatkaa työntekoaan 68 ikävuoteen asti. Tätä ennen työnantaja voi päättää työsuhteen ainoastaan yleisillä irtisanomisperusteilla. Työsuhde kuitenkin päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle.

Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyn alennuttua vähintään 60 %, eikä kuntoutuksella on saatu tuloksia, saa työkyvyttömyyseläkkeen. Jos työkyvyn palautuminen on epätodennäköistä työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

 

Jos voidaan olettaa, että työkyky jossakin vaiheessa palaa, myönnetään määräajaksi kuntoutustuki (määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke). Kuntoutustuen saajalle tehdään erityinen hoito- ja kuntoutusohjelma, jossa koulutuksesi ja työhistoriasi huomioiden pyritään selvittämään millainen työ olisi jatkossa mahdollinen. Kuntoutustuki on määrältään täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruinen. Aktiivisten kuntoutustoimenpiteiden ajalta kuntoutustuki maksetaan 33 % korotettuna.

Osa-aikaeläke

Ikääntynyt työntekijä voi vähentää työmääränsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osa-aikaeläkkeen. Osa-aikaeläke edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantajalle ei ole velvollisuutta osa-aikatyön järjestämiseen. Ehdoista on sovittava kirjallisesti ja se on voimassa toistaiseksi, ellei muuta sovita.

 

Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset:

 • Olet 60-67 vuotias. Vuonna 1954 tai myöhemmin syntyneillä ikäraja on 61 vuotta.
 • Olet ollut 12 kuukautta kokoaikatyössä viimeisten 18 kuukauden aikana (tarkasteluaikaa voidaan pidentää enintään kuudella kuukaudella, jos olet tänä aikana saanut sairauspäivärahaa, sairausajan palkkaa, liikenne- tai tapaturmavakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta tai päivärahaa)
 • Olet ansainnut työeläkettä vähintään viisi vuotta viimeisten 15 vuoden aikana (aikaan lasketaan mukaan Suomessa ja muissa EU- / ETA-maissa, Sveitsissä tai Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneissä maissa tehdyt työt)
 • Et saa muuta omaa eläkettä tai vastaavaa etuutta ulkomailta
 • Työntekijä siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta keskenään.
 • Työntekijän palkan on alennuttava 35-70 %:iin aikaisemmasta, vakiintuneesta palkasta, josta eläke lasketaan.
 • Työajassa on tapahduttava palkan alentumista vastaava muutos. Päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhentämisen sijasta osa-aikatyö voidaan järjestää myös esimerkiksi siten, että työntekijä työskentelee täysipäiväisesti vuoroviikoin.

Työntekijän siirtyessä osa-aikatyöhön työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Työntekijään sovelletaan normaaleja irtisanomis- ja lomautusperusteita. Kun työsuhde päättyy, päättyy myös osa-aikaeläke. Jos työntekijä jää osa-aikaeläkkeeltä työttömäksi, hänen työttömyysetuutensa määrä lasketaan kokoaikapalkan perusteella.

Lisätietoa esim. www.tyoelake.fi

Eläkeuudistus

Eläkeuudistuksesta löydät kattavaa tietoa Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä sivustolta, jonne eläkeuudistusta valmistelleet osapuolet ovat perustaneet asiaa käsittelevän sivuston. Eläkeuudistus.fi