Lomautus

Lomauttaminen

Työntekijän lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä, työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan tai se voi olla osittainen, jolloin on kyse lyhennetystä työviikosta tai työpäivästä.

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa yksipuolisesti lomauttaa työntekijän kahdella perusteella:

1) Työnantajana voi lomauttaa työntekijän työn tilapäisen vähentymisen perusteella, jolloin lomautus voi kestää enintään 90 päivää.


2) Työnantaja voi myös lomauttaa työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, jolloin lomautus edellyttää työn vähenemistä taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla olennaisesti ja pysyvästi. Tässä tapauksessa lomautus voi olla voimassa toistaiseksi.

 

Mikäli lomautus tällöin kestää yli 200 kalenteripäivää, sinulla on oikeus irtisanoa työsopimuksesi päättymään heti ja olet oikeutettu saamaan korvauksena irtisanomisajan palkan työnantajan irtisanomisajan mukaan.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lomautusjärjestys

Lomautuksesta johtuvan työvoiman vähentämisjärjestyksestä on saatettu sopia työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa. Viimeksi lomautetaan mm. yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä tai esimerkiksi saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Työehtosopimusten on voitu kiinnittää huomiota myös työsuhteen kestoaikaan tai työntekijän huoltovelvollisuuden määrään lomautusjärjestyksestä päätettäessä. Työntekijöiden edustajiksi valitut henkilöt voidaan yleensä lomauttaa vasta viimeisenä.

Lomautusilmoitus

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto ei sido työnantajaa, eikä arvion osoittautuminen virheelliseksi edellytä uuden lomautusilmoituksen antamista. Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Työhönpaluu lomauttamisen jälkeen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä, mutta hän on velvollinen palaamaan varsinaisen työnantajansa työhön seitsemän päivän kuluttua sitä koskevasta ilmoituksesta.


Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Lomautetun työsuhteen päättyminen

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Säännöksen kiertämiseksi tehty lomautuksen keinotekoinen katkaiseminen ei ole hyväksyttävää.

Jos työnantaja irtsisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 (kalenteri)päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta.

Vuosiloma, joka sijoittuu lomautusjaksojen väliin ei merkitse lomautuksen yhdenjaksoisuuden katkeamista.

Työntekijä voi käyttää irtisanoutumiseensa työsuojelun sivuilta löytyvää lomaketta.

Lomautuksen vaikutus vuosilomaan

Kokoaikaisen lomautuksen ollessa kyseessä, työssäolopäivien veroisina päivinä lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. Ajanjakso tarkoittaa, että 30 päivää laskettaessa on otettava huomioon vain ne päivät, jotka ilman lomautusta olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Työssäolon veroisiksi päiviksi lasketaan 30 työpäivää kerrallaan, vaikka lomautus kestäisi tätä pidempään.

 

Vuosilomalaissa ei ole lomautuspäiville vuotuista enimmäismäärää, vaan kutakin lomautuskertaa arvostellaan itsenäisesti. Myös lomanmääräytymisvuoden vaihteessa on sovellettava 30 työpäivän rajaa.

 

Lomautuksen ajalta vuosilomaa kertyy siis vain ensimmäisen 30 lomautuspäivän osalta.

 

Jos lomautus on toteutettu työviikkoja lyhentämällä tai muulla siihen verrattavalla työaikajärjestelyllä, lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Enimmäisaika tarkoittaa kuuden kuukauden pituista jaksoa eikä kuutta kalenterikuukautta.

Mikäli tällainen lyhennetty työviikkojärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.

Oikeudet ja velvollisuudet lomautuksen aikana

Työntekijä ei saa ilmaista liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa tai tuottaa vahinkoa työnantajalleen. Lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan koskee myös lomautusaikaa.

 

Lomautetulla on oikeus ottaa vastaan muuta työtä, jos se ei riko kilpailukieltoa. Työntekijän on kuitenkin palattava varsinaisen työantajan työhön saatuaan ilmoituksen lomautuksen päättymisestä. Tällöin on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi vastaanotettu muu työsuhde viiden päivän ilmoitusajalla.

 

Työntekijällä on oikeus milloin tahansa lomautusaikana irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti. Ei kuitenkaan enää viimeisen viikon aikana ennen lomautuksen päättymistä, jos päättymisaika on työntekijän tiedossa. Tällöin ei ole yleensä oikeutta irtisanomisajan palkkaan.

 

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

 

Jos työntekijällä on palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella käytössään asunto, oikeus asunnon käyttämiseen säilyy myös lomautuksen ajan.

 

Luotoisedut eivät säily lomautusaikana, ellei toisin erikseen sovita.

 

Lomautusajan työttömyysturva

Kokonaan lomautetulla on mahdollisuus saada työttömyyskassasta täyttä työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisesti lomautetulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa.

 

Lisätietoa suoraan Yleinen työttömyyskassa YTK:sta.

Puh. 02-760 7620 tai www.ytk.fi