Palkkasaatava

Palkkasaatava työsuhteen kestäessä

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 13 §:n mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita.

Jos työntekijä ei mielestään ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää työsuhteen kestäessä käytettävää palkkasaatavailmoituslomaketta.

Palkkasaatava työsuhteen päättymisen jälkeen

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on oikeus saada korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun viivästyskoron lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työntekijä ei mielestään ole saanut kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja työsuhteen päätyttyä, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua. Apuna voi käyttää työsuhteen päättymisen jälkeen käytettävää palkkasaatavailmoitusta.

Saatavan hakeminen oikeusteitse tai palkkaturvasta

Mikäli työnantaja ei maksa palkkasaatavaa, voi työntekijä hakea saataviaan yleisessä alioikeudessa nostamallaan kanteella. Kanne on hänen itsensä pantava vireille. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä asianajotoimistoon tai oman kunnan oikeusaputoimistoon.

Yhdistyksen tarjoama oikeusturvavakuutus ei kata pelkkiä palkkasaatavia koskevaa riita-asiaa. Jotta oikeusturvavakuutus on käytettävissä tulee kyseessä olla vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä (irtisanomista tai purkamista työnantajan taholta) koskeva riita-asia. Tällöin tässä samassa yhteydessä esitettävät ja käsiteltävät muut vaatimukset voidaan korvata tästä vakuutuksesta.


Jos työnantaja on maksukyvytön, tulee työntekijän ottaa yhteyttä kotipaikkansa työ- ja elinkeinotoimistoon palkkaturvahakemuksen tekemiseksi. Palkkaturvahakemus on jätettävä kolmen kuukauden sisällä saatavan erääntymisestä. Katso lisätietoja kohdasta Palkkaturva.

Palkkasaatavan vanheneminen

Työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsopimuslain 13 luvun 9 § mukaan viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita työsopimuslaissa tarkoitettuja saatavia. Peruspalkka vanhenee viidessä vuodessa. Ylityökorvaukset vanhenevat ylityön tekemistä seuranneen ja vuosilomapalkka lomaa seuranneen toisen kalenterivuoden päättyessä.

Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta.

Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoitettu saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu kuten 1 momentissa säädetään.