Palkkaturva

Yleistä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen tilanteessa, jossa työnantaja on joutunut konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. Kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan, voidaan maksaa palkkaturvana. Mikäli saatava on jäänyt maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon tai TE-keskukseen.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Hakemuslomakkeita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai TE-keskuksista. Lomake löytyy myös
suomi.fi -sivustolta , kohdasta asioi verkossa. Kätevimmin lomake löytyy kirjoittamalla hakukenttään "palkkaturvahakemus". Yksityishenkilön tulee käyttää lomaketta Palkkaturvahakemus A

Hakemuksen voi jättää paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon tai lähettää suoraan TE-keskukseen, joka tekee päätökset palkkaturva-asioissa.

Saamisen edellytykset

1) Saatava perustuu työsuhteessa tehtyyn työhön. Työsuhde on kyseessä silloin, kun työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan.

2) Työnantaja ei ole maksanut erääntyneitä saatavia ajallaan. Kullakin saatavalla on oma, lakiin, työehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuva eräpäivä, jolloin työnantaja on velvollinen saatavan maksamaan.

3) Hakemus on jätetty työ- ja elinkeinotoimistoon tai TE-keskukseen määräajassa. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

4) Työnantaja on konkurssissa tai maksuvaikeuksissa. Työnantaja on maksukyvytön esim. silloin, kun tämä ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan, on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpidätykset tai maksaa työnantajamaksut.

Määräaika

Työsuhteesta johtuvaa saatavaa on haettava kolmen (3) kuukauden kuluttua erääntymisestä. Saatavat erääntyvät yleensä palkanmaksukausittain ja lopputili työsuhteen päättyessä. Lakiin tai sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu tai siitä on sovittu sopimuksella.

Jos hakemusta ei ole jätetty määräajassa, saatavaa ei voida maksaa palkkaturvana.

Saatavat

Palkkaturvana voidaan maksaa sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Tällaisia saatavia ovat mm. palkka, lomapalkka ja -korvaus, lomaltapaluuraha, lomaraha, työajan lyhennyskorvaus, odotusajan palkka lisineen, työkalu- ja matkakorvaus, päivärahat, irtisanomisajan palkka, työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus ja työaikapankkisaatava. Muiden, kuin mainittujen saatavien osalta maksamisen edellytykset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Työnantajan konkurssi

Työnantajan joutuessa konkurssiin pesänhoitaja on velvollinen viipymättä laatimaan luettelon maksamatta olevista palkkasaatavista. Työntekijällä on oikeus tarkastaa omat saatavansa luettelosta. Pesänhoitaja selvittää TE-keskuksen kanssa, mitkä saatavista voivat tulla maksettavaksi palkkaturvana ja pesänhoitaja toimii yleensä palkkaturvan hakijana työntekijän puolesta. Tällöin hakemus käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Saatavia, joita pesänhoitaja ei ota palkkaturvahakemukseen, voi työntekijä hakea omalla hakemuksella.

Rajoitukset

Koska saatavan on perustuttava työsuhteessa tehtyyn työhön, palkkaturvaa ei makseta itsenäiselle ammatin- tai liikkeenharjoittajalle, avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle eikä osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajalle.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 15 200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella.

Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä seuraavissa tilanteissa:

  • työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, joka on tehty palkkaturvan saamiseksi
  • palkkaturvana haettu saatava on epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena
  • työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia.

Hakeminen

Kun työnantaja on jättänyt saatavan maksamatta, työntekijän tulee ottaa yhteyttä paikkakuntansa työ- ja elinkeinotoimistoon tai TE-keskukseen, joista saa palkkaturvahakemuslomakkeita. Lomake löytyy myös suomi.fi -sivustolta kohdasta asiointi ja lomakkeet. Kätevimmin löydät lomakkeen kirjoittamalla ao. sivun hakukenttään "palkkaturvahakemus". Yksityishenkilön tulee käyttää lomaketta Palkkaturvahakemus A.

Kaikilta osin huolellisesti täytetty hakemus jätetään joko oman paikkakunnan työ- ja elinkeinotoimistoon tai lähetetään suoraan TE-keskukseen. TE-keskusten yhteystiedot löydät TE-keskuksen sivuilta.  Hakemukseen tulee liittää kopiot työsopimuksesta, työtodistuksesta ja palkkakuitista.

Päätös ja maksaminen

Palkkaturvahakemuksen käsittelee ja päätöksen asiassa tekee työnantajan kotipaikan TE-keskus. TE-keskus lähettää palkkaturvahakemuksen tiedoksi työnantajalle/työnantajan konkurssipesälle sekä varaa tälle tilaisuuden lausunnon antamiseen hakemuksen johdosta. Samanaikaisesti selvitetään myös työnantajan maksukyvyttömyyttä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokannasta, ulosottoviranomaisilta ja veroviranomaisilta.

Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat työnantajan tavoitettavuudesta, saatavien selvyydestä tms. riippuen.

Palkkaturva maksetaan hakijan pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Päätöksestä on oikeus valittaa. Jokaisen päätöksen mukana annetaan tarvittavat muutoksenhakuohjeet.

Verotus

Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 % ja tämän ylittävältä osalta 50 %.  Jos hakijan henkilökohtainen veroprosentti poikkeaa merkittävästi lakimääräisestä pidätysprosentista, verottajalta voi hankkia verokortin kyseistä palkkaturvamaksua varten. Maksetuista koroista ei toimiteta ennakonpidätystä.

TE-keskus ilmoittaa tiedot maksetusta palkkaturvasta verottajalle, joten työntekijän ei tarvitse ilmoittaa saatua palkkaturvaa veroilmoituksessa. Mikäli palkkaturvasuoritus on maksettu konkurssipesän kautta, tulee työntekijän siinä tilanteessa ilmoittaa tämä veroilmoituksessaan.

Palkkaturvana maksettavasta saatavasta vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Lisätietoa

Työ- ja elinkeinotoimistot, sekä TE-keskukset neuvovat palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa saat myös TE-keskuksen palkkaturvaohjeesta.

Konkurssitilanteissa yleensä pesänhoitaja toimii palkkaturvan hakijana työntekijöiden puolesta. Ota siis näissä tilanteissa yhteyttä pesänhoitajaan.

Saatavan erääntymistä, työehtosopimusta tai muuta työsuhteeseen liittyvää asiaa voit tiedustella alueesi työsuojeluviranomaiselta. Oman asuinalueesi toimipisteen yhteystiedot löydät työsuojelu -sivustolta.

Mikäli tarvitset lakimiehen apua voit olla yhteydessä OpusLex -asianajoverkostoon. Verkoston lakimiehet antavat työoikeudellista puhelinneuvontaa arkisin klo 9-17 numerossa 0600 -199 33 (1 €/min + pvm).