Työnantajan on otettava työntekijöilleen pakollinen tapaturmavakuutus vakuutusyhtiöstä. Valtiokonttori korvaa valtion työntekijöille sattuneet tapaturmat. Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetaan korvauksia sekä työtapaturmasta että ammattitaudista.

 

Työtapaturma


Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapaturmaa, josta seurauksena on vamma tai sairaus, joka on kohdannut työntekijää

 • työssä
 • työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle ja päinvastoin
 • hänen ollessa työnantajan asioilla tai työntekijän yrittäessä varjella tai pelastaa työnantajan omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkiä
 • hänen suorittaessaan tilapäisesti työtä suomalaisen työnantajan lähettämänä tai suomalaisen yhtiön ulkomailla toimivan emo- tai tytäryhtiön palveluksessa

 

Työtapaturmana korvataan myös vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Esim. syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai työliikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen.

 

Ammattitauti

 

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on aiheutunut työssä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työssä olevasta altistuksesta. Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi luettavista sairauksista. Sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei luettelossa mainittaisikaan, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen altistavaan tekijään on osoitettavissa.

 

Toimintaohjeet työtapaturman sattuessa tai ammattitautiepäilyssä

 

 • Ilmoita asiasta välittömästi työnantajalle tai lähimmälle esimiehellesi
 • Pyydä työnantajalta vakuutustodistus ja ota se mukaan hoitolaitokseen
 • Anna työnantajallesi kaikki tarvittavat tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten ja varmista, että työnantaja tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle

 

Jos työnantajalla ei tapaturmahetkellä ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta, ilmoitus tapaturmasta tehdään Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon.

 

 

Mitä korvauksia voi saada

Tarkat tiedot siitä, mitä vakuutus korvaa saa vakuutusyhtiöstä, josta tapaturmavakuutus on otettu.

 

Korvauksen piiriin kuuluvat mm.

 • Sairaanhoito-, tutkimus-, lääke- ja matkakulut.
 • Ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta tapaturmavakuutuksen päivärahaa voi saada enintään yhden vuoden ajalta.
 • Tapaturmaeläkettä tai osaa siitä voi saada, jos on tullut tapaturman seurauksena täysin työkyvyttömäksi tai työkyky on alentunut ja työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden.
 • Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden kuluttua tapaturmasta.
 • Vamman tai sairauden aiheuttamasta yleisestä haitasta maksetaan ns. haittaraha (aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta).
 • Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille.

 

Lisätietoa aiheesta löydät TVL:n sivuilta

Tapaturmavakuutuslaki

Ammattitautilaki

Ammattitautiasetus