Työterveyshuolto

Työnantajan velvollisuudesta järjestää palveluksessaan oleville työntekijöille työterveyshuolto säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).

Työterveyshuollon järjestäminen

Ehkäisevän työterveyshuollon järjestämisvelvoite on kaikilla työnantajajilla yrityksen koosta tai työsuhteen muodosta tai kestosta riippumatta. Lainsäädännön perusajatuksena on että työnantaja käyttää työturvallisuuslain veltoitteiden hoitamiseen apunaan terveydenhuollon ammattilaisten osaamista.  Työnantaja voi valita tekeekö työterveyshuoltosopimuksen terveyskeskuksen vai yksityisen työterveyshuoltopalveluja tarjoavan lääkäriaseman kanssa. Palvelun tuottajana voi olla myös työnantajan ylläpitämä yksikkö. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.

Lain tarkoituksena on, että työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä edistää

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä
  • työyhteisön toimintaa


Lakisääteinen työterveyshuolto ei ole sairaanhoitoa. Työterveyshuollon tavoitteenaan tuottaa sairauksia ehkäiseviä, hoitavia, työkykyä ylläpitäviä ja terveyttä edistäviä palveluja työssä käyvän väestön terveyden turvaamiseksi ja työelämään osallistumisen tukemiseksi. Siten työterveyshuolto edistää työikäisen väestön hyvinvointia ja elämisen laatua sekä työelämän laatua ja tuottavuutta. Työantaja voi halutessaan tarjota ehkäisevän perusterveydenhuollon lisäksi työntekijöilleen lisäetuna myös sairaanhoidon palveluja. Työterveyshuollon laajuus voi siis vaihdella työpaikasta riippuen.

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja saa käsitellä vain, jos työntekijä itse toimittaa ne hänelle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen luovuttaa häntä koskevia terveystietoja työnantajalle. Edellä kerrotun lisäksi tietojen käsittelyn tulee liittyä sairausajan palkan tai muun korvauksen suorittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon ollut perusteltu syy.

 

Työntekijää koskevia terveydentilatietoja tulee käsitellä vain niiden henkilöiden jotka valmistelevat sanottujen tietojen pohjalta päätöksiä tai panevat niitä täytäntöön. Työnantajan on nimettävä ne henkilöt, jotka käsittelevät terveydentilatietoja tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä.

 

Työntekijöiden terveydentilatietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia eivätkä he saa ilmaista tietoja sivullisille. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin. Työnantaja voi kuitenkin luovuttaa työntekijän hänelle antaman lääkärintodistuksen työterveyshuollolle työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, ellei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

 

Työntekijän terveydentilatietoja on säilytettävä erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.