Oikeusturvavakuutus

YTK-Yhdistys ry on ottanut jäsentensä turvaksi oikeusturvavakuutuksen. Oikeusturvavakuutus antaa mahdollisuuden turvautua tarvittaessa pätevän lakimiehen apuun oikeudellisten riitojen ratkaisemiseksi, jotka koskevat vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä työnantajan taholta. Vakuutuksenantaja on LähiTapiola. Korvauksen saaminen edellyttää mm. 6 kk:n jäsenyyttä YTK-Yhdistys ry:ssä työnantajan suorittaman irtisanomisen sattuessa. Muiden ehtojen selvittämiseksi, tutustu vakuutusehtoihin.

 

1.1.2017 voimaan tulleet vakuutusehdot löydät täältä.
(muutos: poistettu 8.1.1. toinen momentti)


1.1.2016 voimaan tulleet vakuutusehdot löydät täältä.
(muutos: 6 kk:n jäsenyysedellytys irtisanomisen sattuessa)


31.12.2015 asti voimassa olleet vakuutusehdot löydät tästä.

Yhdistyksen oikeusturvavakuutus poikkeaa kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Yleensä kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksessa on rajoitusehto, joka jättää ulkopuolelle asiat, jotka liittyvät vakuutetun työhön.

Ketkä ovat vakuutettuina?
Vakuutettuina ovat YTK-Yhdistys ry:n jäsenmaksun maksaneet ja sääntöjen mukaiset jäsenet, jotka ovat olleet työttömyyskassan jäseninä ja täyttäneet työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon vakuutustapahtuman sattuessa.

Vakuutuksen voimassaoloalue
Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

Mitä oikeusturvavakuutus korvaa?
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun omat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutetun työ- ja virkasuhteen irtisanomista tai purkamista (työnantajan taholta) koskevassa riita-asiassa sekä samassa yhteydessä esitettäviä päätettyyn työ- tai virkasuhteeseen liittyviä muita vaatimuksia.

Esimerkki
Vakuutetun työsuhde purettiin, koska työnantaja katsoi hänen olevan sopimaton tehtäväänsä. Vakuutettu vaatii korvausta työsuhteen laittomasta päättämisestä. Työnantaja kiistää vaatimuksen perusteettomana. Vaatimus on kiistetty ja riita syntynyt. Vakuutus on käytettävissä.

Asiassa tulee olla kysymys riitautuneesta vaatimuksesta. Lisäksi riidan on oltava välittömästi saatettavissa Suomessa käräjäoikeuden, hallinto-oikeuden, työtuomioistuimen tai näiden muutoksenhakuasteiden käsiteltäväksi. Vakuutus ei kata asian käsittelyä muissa tuomioistuimissa tai viranomaisissa. Vakuutus koskee vain Suomessa käsiteltäviä asioita.

Oikeusturvaedun myöntäminen edellyttää, että riita on syntynyt (vaatimus riitautettu) vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on vakuutetun osalta ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös työ- ja virkasuhteen päättämisen olla tapahtunut sekä olosuhteiden joihin päätäminen perustuu, olla syntyneet tai sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

Korvattavia kuluja ovat asian hoitamisesta aiheutuneet asiamiehen palkkiot ja kulut sekä todistelusta aiheutuneet kulut. Mikäli asia käsitellään välimiesmenettelyssä, kustannukset korvataan samoin perustein. Välimiesten palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

Oikeusturvavakuutukseen sisältyy rajoituksia. Näitä ovat mm. seuraavat:

  • vakuutus ei koske rikos- ja hakemusasioita,
  • vakuutus ei koske asiaa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa,
  • vakuutuksesta ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja,
  • vakuutus ei koske konkurssista tai yrityksen saneerausmenettelystä johtuvia juttuja,
  • vakuutus ei koske vakuutetun itse päättämiin työ- tai virkasuhteisiin liittyviä juttuja


Esimerkki:
Vakuutetun työsuhde päättyi työnantajayrityksen konkurssin johdosta. Vakuutettu vaatii konkurssipesältä korvausta maksamattomista palkoista. Kysymyksessä on konkurssin johdosta päättynyt työsuhde. Vakuutus ei ole käytettävissä.

Vakuutusmäärä ja omavastuu
Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä on 10.000 euroa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin enintään 5.000 euroa.

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneiden yhden vakuutetun useiden eri  vakuutustapahtumien osalta vakuutuksenantajan yhteinen ylin korvausmäärä vakuutetulle on enintään 10.000 euroa tai ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista enintään 5.000 euroa.

Omavastuu on 15 prosenttia korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen
tarkan sisällön selvittämiseksi tutustu vakuutusehtoihin.

 

LähiTapiolan yleinen jäsenneuvonta oikeusturvavahingoissa:
Korvausneuvonta 09 453 3690, sähköposti: oikeusturva@lahitapiola.fi.

Lähetä sähköpostiviesti turvallisesti salatussa yhteydessä. Salatun viestin voit lähettää tämän linkin kautta https://secure.lahitapiola.fi/